【DB2】DB2 报错Message: Fenced server is not null but not connected,

教程发布:风哥 教程分类:ITPUX技术网 更新日期:2022-02-12 浏览学习:587

【DB2】DB2 报错Message: Fenced server is not null but not connected,

数据库版本目前为db2 v9.1 for aix,最近系统中一直出现以下报错:FUNCTION: DB2 UDB, Query Gateway, sqlqgRouter_conn_lost_cleanup, probe:25DATA #1 : Message: Fenced server is not null but not connected, Cleanup failed for server: FencedServer1CALLSTCK: [0] 0x090000000F632524sqlqgRouter_conn_lost_cleanup__FP12FencedServer + 0x104[1] 0x090000000F62DE88sqlqgRouter__FP17sqlqg_FMP_RequestPP15sqlqg_FMP_ReplyP10sqlri_ufob + 0x348[2] 0x090000000F633070 sqlqg_fedstp_hook + 0x1B0[3] 0x090000000AF8988C sqlqgDyload__FP10sqlri_ufob + 0x23C[4] 0x090000000AF68F34sqlriFedInvokerTrusted__FP10sqlri_ufobP21sqlriRoutineErrorIntf +0x1A8[5] 0x090000000AF68554sqlriFedInvokeInvoker__FP10sqlri_ufobP14sqlqg_Fmp_Info + 0xE4[6] 0x0900000009CBA7B0sqlqg_Call_FMP_Thread__FP17sqlqg_FMP_RequestPP15sqlqg_FMP_Reply+ 0x458[7] 0x090000000B248EE8 sqlqgFedStart__FP14UnfencedServerc +0x80C[8] 0x0900000009CC30B0 sqlqgPassthruPrepare__FP15sqlri_rpassthru+ 0x2BC[9] 0x090000000991B5E8sqlrj_passthru_prepare__FP8sqlrr_cbP11sqlrrstringP14sqlrr_cmpl_envPi + 0x48 这是IBM DB2联邦功能的一个bug,详细描述:JR30481: MESSAGE "FENCED SERVER IS NOT NULL BUT NOT CONNECTED" IN DB2DIAG.LOGhttp://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg1JR30481这个bug解决方案有两个,如下:A)检查FencedServer1主机的通讯情况,确保通讯正常。B)升级数据库由9.1.0 到9.1 fp 7C)关闭联邦功能。

本文标签:
网站声明:本文由风哥整理发布,转载请保留此段声明,本站所有内容将不对其使用后果做任何承诺,请读者谨慎使用!
【上一篇】
【下一篇】