Oracle DBA日常维护操作手册命令总结_Oracle数据库教程

教程发布:风哥 教程分类:ITPUX技术网 更新日期:2022-02-12 浏览学习:1444

Oracle DBA日常维护操作手册命令总结_Oracle数据库教程
目 录

1 表空间.......................................................................................................................... 4
1.1 创建表空间......................................................................................................... 4
1.2 创建临时表空间.................................................................................................. 4
1.3 创建UNDO 表空间............................................................................................ 4
1.4 增加表空间......................................................................................................... 5
1.5 删除表空间......................................................................................................... 5
1.6 查询表空间状态.................................................................................................. 5
1.7 查询数据文件路径.............................................................................................. 5
1.8 移动表空间中数据文件的路径............................................................................. 5
1.9 移动表和索引到其他表空间................................................................................ 6
1.10 查看表空间的使用率......................................................................................... 7
2 用户和权限................................................................................................................... 8
2.1 创建用户............................................................................................................ 8
2.2 修改用户的密码.................................................................................................. 9
2.3 给用户授权......................................................................................................... 9
2.4 查询数据库系统上有多少用户,文件名和创建时间............................................. 9
3 归档和非归档模式........................................................................................................ 9
3.1 查看数据库的归档模式....................................................................................... 9
3.2 修改数据库的归档模式..................................................................................... 10
4 日志文件..................................................................................................................... 10
4.1 查询日志文件信息............................................................................................ 10
4.2 查询日志文件大小............................................................................................ 10
4.3 日志切换.......................................................................................................... 10
4.4 重做日志文件详细............................................................................................. 11
4.5 增加日志文件配置信息...................................................................................... 11
4.6 增加日志成员.................................................................................................... 11
4.7 删除一组日志................................................................................................... 12
5 密码文件..................................................................................................................... 12
5.1 创建密码文件................................................................................................... 12
6 参数文件(spfile pfile)......................................................................................... 12
6.1 查看数据库使用参数文件(SPFILE 还是PFILE)............................................ 12
6.2 创建SPFILE..................................................................................................... 12
6.3 通过PFILE 启动数据库.................................................................................... 12
7 statspack................................................................................................................... 13
7.1 安装STATSPACK.............................................................................................. 13
7.2 数据采集.......................................................................................................... 13
7.3 设置自动快照................................................................................................... 13
7.4 设置数据采集的时间......................................................................................... 13
8 ORACLE信息查询......................................................................................................... 14
8.1 查询ORACLE数据库的名字,创建日期............................................................ 14
8.2 查询ORACLE所在操作系统的主机名,实例名,版本....................................... 14
8.3 查询ORACLE数据库系统版本详细信息............................................................ 14
9 控制文件..................................................................................................................... 14
9.1 查询控制文件................................................................................................... 14
9.2 备份控制文件................................................................................................... 15
10 索引.......................................................................................................................... 15
10.1 创建普通索引................................................................................................. 15
10.2 创建位图索引................................................................................................. 15
10.3 查询索引所在的表,表空间,索引类型........................................................... 15
10.4 查询索引所在的列.......................................................................................... 16
11 十一.主键................................................................................................................. 16
11.1 1.定义主键....................................................................................................... 16
11.2 2.查询主键索引................................................................................................ 16
11.3 查询约束信息.................................................................................................. 17
11.4 禁止约束......................................................................................................... 17
11.5 开启主键......................................................................................................... 17
12 手工建库脚本............................................................................................................ 17
12.1 profile文件内容............................................................................................... 18
13 做定时JOB................................................................................................................ 19
13.1 创建存储过程,为此存储过程作定时JOB....................................................... 19
13.2 定时JOB 的 参数说明................................................................................... 19
14 查询脚本................................................................................................................... 20
14.1 查询等待事件................................................................................................. 20
14.2 查询大表已经索引 超过2G 的对象................................................................ 20
14.3 查看锁............................................................................................................ 21
15 基本的SQL语句......................................................................................................... 21
15.1 对表的操作..................................................................................................... 21
15.2 常用的函数..................................................................................................... 22
16 错误总结................................................................................................................... 23
16.1 ORA-00257: 归档程序错误.............................................................................. 23
17 故障处理................................................................................................................... 24
17.1 日志挖掘........................................................................................................ 24
17.2 行链接行迁移................................................................................................. 25
17.3 逻辑备份(exp/imp)...................................................................................... 29
17.4 闭和启动数据库的步骤................................................................................... 30
17.5 逻辑读,物理读.............................................................................................. 31
18 METALINK 操作.......................................................................................................... 31
18.1 开二级别SR................................................................................................... 31
18.2 OPATCH 下载地址.......................................................................................... 31
18.3 数据库升级补丁下载....................................................................................... 32
19 oracle下载............................................................................................................... 34
19.1 ORACLE10G 下载方法.................................................................................... 34
157

最新推荐:
全套Oracle数据库项目实战视频培训套餐[涉及RAC,DataGuard,Linux,Win,ASM,Udev]
视频地址:http://edu.51cto.com/pack/view/id-265.html]http://edu.51cto.com/pack/view/id-265.html
相关内容:
Oracle 11g R2 RAC + DG高端实战(视频+文档)
Oracle 11g R2 RAC + DG高端实战视频教程
Oracle 11g RAC+DG项目实战(共25集) 视频
Oracle RAC 技术专辑 视频教程
Oracle RAC数据库集群视频教程(10讲)
Oracle RAC和ASM视频教程下载
ORACLE RAC实战应用及集群技术培训视频教程
原创Oracle RAC系统安装视频教程
Oracle RAC实战安装视频课程(共11课时)
Oracle RAC数据库集群视频教程(10讲)
Oracle RAC 技术专辑 视频教程
Oracle RAC真正应用集群系列视频教程
Linux +Oracle 11g R2 RAC 安装配置详细过程V2.0(图文并茂)
【Oracle 集群】Oracle 11G RAC教程之集群安装
Oracle 12C RAC集群原理与管理实战

本文标签:
网站声明:本文由风哥整理发布,转载请保留此段声明,本站所有内容将不对其使用后果做任何承诺,请读者谨慎使用!
【上一篇】
【下一篇】