[PL/SQL]IP与数字互转

教程发布:风哥 教程分类:ITPUX技术网 更新日期:2022-02-12 浏览学习:153

[mw_shl_code=sql,true]
--------------------------------------------------------------------
--ip转换为数字函数
--------------------------------------------------------------------
create or replace function fun_ipconvernum(v_ip in varchar2)
return number
as
v_tmp varchar2(2);
v_all varchar2(8);
v_tow varchar2(3);
v_chkn number;
v_chkt number;
begin
v_tmp:='';v_chkn:=0;v_chkt:=1;v_all:='';
for i in 1..3 loop
v_chkn:=instr(v_ip,'.',v_chkn+1);
v_tow:=substr(v_ip,v_chkt,v_chkn-v_chkt);
v_tmp:=trim(to_char(v_tow,'xx'));
if length(v_tmp)=1 then
v_all:=v_all || lpad(v_tmp,2,'0');
else
v_all:=v_all || v_tmp;
end if;
v_chkt:=v_chkn+1;
if i=3 then
v_tow:=substr(v_ip,v_chkt,length(v_ip)-v_chkn);
v_tmp:=trim(to_char(v_tow,'xx'));
if length(v_tmp)=1 then
v_all:=v_all || lpad(v_tmp,2,'0');
else
v_all:=v_all || v_tmp;
end if;
end if;
end loop;
--dbms_output.put_line(v_all);
return to_number(v_all,'xxxxxxxxxx');
end;
-------------------------
set serveroutput on
exec sp_ipconvernum('192.168.8.4')
select fun_ipconvernum('255.255.255.255') from dual;

--------------------------------------------------------------------
--数字转换为ip函数
--------------------------------------------------------------------
create or replace function fun_numconverip(v_nip number)
return varchar2
as
v_ip varchar2(32);
v_iphex varchar2(8);
begin
v_ip:='';
v_iphex:=trim(to_char(v_nip,'xxxxxxxxxx'));
for i in 1..4 loop
if i=4 then
v_ip:=v_ip||to_number(substr(v_iphex,(i-1)*2+1,2),'xxx');
else
v_ip:=v_ip||to_number(substr(v_iphex,(i-1)*2+1,2),'xxx')||'.';
end if;
end loop;
return v_ip;
end;

-----------------------------------------------------------------
select fun_numconverip(3232237572) from dual;
-----------------------------------------------------------------
declare
v_tmp varchar2(8);
v_all varchar2(32);
begin
v_all:='';
v_tmp:=trim(to_char(3232237572,'xxxxxxxxxx'));
dbms_output.put_line(v_tmp);
for i in 1..4 loop
v_all:=v_all||to_number(substr(v_tmp,(i-1)*2+1,2),'xxx')||'.';
end loop;
dbms_output.put_line(v_all);
end;

select length(to_number('c0','xxx')) from dual;
[/mw_shl_code]

本文标签:
本文标题:[PL/SQL]IP与数字互转
网站声明:本文由风哥整理发布,转载请保留此段声明,本站所有内容将不对其使用后果做任何承诺,请读者谨慎使用!
【上一篇】
【下一篇】